Zoek een dealer | Nieuws | Events | Over Miedema | Contact |
|
 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden - Dewulf B.V. (Miedema)

ALGEMENE VOORWAARDEN


1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Miedema (hierna ‘de verkoper’) gesloten overeenkomsten en op alle door de verkoper verstuurde offertes. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.2 Ongeacht wanneer zij aan de verkoper worden meegedeeld, geldt dat eventuele algemene of andere voorwaarden van de wederpartij alleen van toepassing zijn wanneer dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
1.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zou zijn, blijven alle andere bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht en zullen de verkoper en de wederpartij te goeder trouw overleggen om een nieuwe bepaling ter vervanging van de betreffende bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de bepaling in acht zullen genomen worden.


2. Offertes en bestellingen
2.1 Alle offertes van de verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. De in de offerte vermelde prijzen zijn in alle gevallen maximaal geldig gedurende 30 dagen vanaf de datum van de offerte. Drukfouten, materiële vergissingen en rekenfouten in een offerte binden de verkoper nooit.
2.2 Voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald in de offerte, komt een overeenkomst met de verkoper pas tot stand nadat de verkoper de bestelling schriftelijk heeft aanvaard.
2.3 De annulering van een bestelling is slechts mogelijk indien de verkoper hiermee vooraf instemt. In geval van annulering is de wederpartij steeds van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van de prijs van de bestelling, onverminderd het recht van de verkoper om schade te vorderen voor zover die het forfaitaire bedrag te boven gaat.
2.4 De afmetingen, gewichten, hoeveelheden en ander technische eigenschappen, evenals de tekeningen op catalogussen en folders, worden steeds bij benadering meegedeeld. De verkoper heeft steeds het recht om wijzigingen aan te brengen aan zijn producten indien die producten geacht worden daardoor te worden verbeterd. Dergelijke wijzigingen geven de wederpartij niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of beëindigen of om dezelfde wijzigingen te eisen aan producten die reeds besteld en/of geleverd zijn.


3. Prijzen
3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle in een offerte, orderbevestiging, overeenkomst vermelde prijzen “af fabriek Winsum”.
3.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle in een offerte, orderbevestiging, overeenkomst, vermelde prijzen exclusief BTW.


4. Leveringstermijn
4.1 Vermelde leveringstermijnen zijn niet fataal, tenzij uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen.
4.2 Vertraging in de uitvoering van verbintenissen van de verkoper kan nooit aanleiding geven tot het ontstaan van enige verplichting tot schadeloosstelling in hoofde van de verkoper noch ontbinding van de overeenkomst.


5. Aansprakelijkheid en overmacht
5.1 Indien de verkoper aansprakelijk is voor enige schade, is die aansprakelijkheid altijd beperkt tot maximaal het factuurbedrag.
5.2 De verkoper is nimmer aansprakelijk voor:
• afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de wederpartij goedkeurde zaken, terwijl de wederpartij die redelijkerwijs wel had kunnen opmerken;
• schade door een foutieve montage of gebruik door de wederpartij of een derde;
• indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet of winst, gemiste besparingen, immateriële schade en schade door bedrijfsstagnatie;
• schade door wijziging in milieuwetgeving na het sluiten van de overeenkomst;
• onrechtmatig, oneigenlijk of onprofessioneel gebruik door de wederpartij of een derde;
• schade door gebruik in afwijking van de gebruiksaanwijzingen;
• schade als gevolg van door de verkoper gegeven adviezen.
5.3 Iedere vordering tot vergoeding van schade dient, op straffe van verval, te worden ingesteld binnen een jaar nadat de wederpartij het schadeveroorzakende feit kende of had kunnen kennen.
5.4 Onder overmacht wordt onder meer begrepen: gehele of gedeeltelijke stakingen, lock-outs, ongevallen, opheffing van vervoer, oorlog, mobilisatie, inbeslagname, het niet-verkrijgen van vergunningen, het ontbreken van grondstoffen, ziekte van de werknemers van de verkoper, beperkingen in het energieverbruik, overstromingen, brand, etc. Deze opsomming is niet limitatief. In geval van overmacht aan de zijde van de verkoper worden de verplichtingen van de verkoper ten aanzien van de wederpartij opgeschort zolang de overmacht duurt.
5.5 Wanneer een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, heeft de wederpartij het recht om de bestelling te annuleren, zonder dat hiertoe de voorafgaande toestemming van de verkoper vereist is. De wederpartij kan in voorkomend geval geen schadevergoeding eisen van de verkoper.


6. Transport en afname van de goederen
6.1 Leveringen door de verkoper gebeuren steeds “af fabriek Winsum” waarbij de wederpartij verantwoordelijk is voor alle kosten en risico’s verbonden aan het verpakken, laden, vervoeren vanaf de magazijnen of werkplaatsen van de verkoper tot de gewenste bestemming. De goederen worden nooit verzekerd door de verkoper.
6.2 Het risico met betrekking tot de goederen gaat over op de wederpartij op het tijdstip waarop de wederpartij de goederen in ontvangst dient te nemen, ook al heeft de wederpartij verzuimd dit te doen.
6.3 Indien de bestelde goederen op de leveringsdatum door de wederpartij niet afgehaald worden, heeft de verkoper het recht om vanaf dat ogenblik en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is opslagkosten aan de wederpartij aan te rekenen tegen een forfaitair tarief van 50EUR/m2 per (begonnen) week.


7. Intellectuele eigendom
7.1 De verkoop of levering van enig door de verkoper geproduceerd en/of verkocht en/of geleverd goed kan nooit een overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten of een auteursrecht tot gevolg hebben.
7.2 Alle informatiemateriaal dat door de verkoper is verstrekt mag niet worden gekopieerd, doorverkocht, openbaar gemaakt of anderszins ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte informatie anders voortvloeit.
7.3 Het is de wederpartij niet toegestaan het (beeld)merk van verkoper (“Miedema”) of van een derde op de geleverde zaken te verwijderen.


8. Klachten en garantie
8.1 De wederpartij dient de goederen onmiddellijk bij de levering te controleren. De wederpartij dient eventuele klachten, op straffe van verval, schriftelijk aan de verkoper binnen 8 dagen na levering schriftelijk meedelen. De klacht dient een gedetailleerde opsomming bevatten van de gebreken. Het gebruik van een geleverde zaak of delen ervan, geldt onweerlegbaar als aanvaarding.
8.2 Klachten in verband met gebreken die bij levering redelijkerwijs niet konden worden ontdekt dienen, op straffe van verval, binnen de 8 dagen na de ontdekking schriftelijk aan de verkoper worden meegedeeld.
8.3 Indien er sprake is van een klacht die tijdig en conform dit artikel aan de verkoper ter kennis werd gebracht, heeft de verkoper het recht om de betrokken goederen geheel of gedeeltelijk te vervangen. Indien de verkoper beslist om de betrokken goederen geheel of gedeeltelijk te vervangen, zal hij zelf en op zijn kosten instaan voor het ophalen van de desbetreffende goederen.
8.4 Voor de door hem verkochte nieuwe machines (en dus niet voor tweedehands machines) garandeert de verkoper gedurende een periode van 12 maanden vanaf de levering de goede werking van de machine. Deze garantie geldt niet voor de aan slijtage onderhavige onderdelen van een machine en evenmin voor gebreken of beschadigingen die het gevolg zijn van een slecht of onoordeelkundig gebruik van de machine door de wederpartij of van enige nalatigheid van de wederpartij. De garantie geldt ook niet voor materiaal waarvan het merk gewijzigd of verwijderd werd of waarop niet originele onderdelen gemonteerd werden. In geval de garantie van toepassing is, zal de verkoper het vastgestelde gebrek op zijn kosten herstellen. In voorkomend geval kan er door de verkoper geen enkele andere schadeloosstelling verschuldigd zijn en heeft het uitvoeren van enige herstelling geen verlenging van de garantietermijn tot gevolg.
8.5 Om een beroep te kunnen doen op de garantie dient de wederpartij, op straffe van verval, het vastgestelde gebrek binnen de 8 dagen na de ontdekking ervan en binnen de garantietermijn schriftelijk aan de verkoper meedelen.
8.6 De garantie vervalt onmiddellijk en van rechtswege indien de wederpartij, zonder voorafgaande toestemming van de verkoper, een beroep doet op derden om herstel aaneen door de verkoper geleverde zaak uit te voeren.


9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 De door de verkoper geleverde goederen blijven steeds in eigendom van de verkoper totdat de volledige hoofdsom, rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. Het is de wederpartij niet toegestaan om, zolang volledige betaling nog niet heeft plaatsgevonden, over de geleverde goederen te beschikken op er enig zekerheidsrecht op te vestigen.
9.2 Voor het geval dat de verkoper zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan de verkoper om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de verkoper zich bevinden en de zaken terug te nemen.


10. Betaling
10.1 Alle facturen dienen, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding op de factuur zelf, betaald te worden binnen de dertig dagen na de factuurdatum. Klachten, zelfs indien gegrond, schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
10.2 Het is de wederpartij in geen geval toegestaan te verrekenen.
10.3 Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente verschuldigd van 8% per jaar.
10.4 De niet-tijdige betaling van één enkele factuur heeft van rechtswege tot gevolg dat alle bedragen die door dezelfde wederpartij op grond van andere facturen aan de verkoper verschuldigd zijn, onmiddellijk van rechtswege en zonder ingebrekestelling volledig opeisbaar worden, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken.
10.5 Indien de wederpartij één van zijn essentiële verplichtingen niet nakomt, zoals bijvoorbeeld de tijdige betaling van de facturen van de verkoper of de tijdige afname van de goederen, en ingeval van faillissement, surseance van betaling, beslaglegging en (andere) situaties waarin de verkopers redelijkerwijs mag vaannemen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen, heeft de verkoper het recht om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden.
10.6 In geval van een ontbinding van de overeenkomst conform artikel 10.5 is de wederpartij verplicht om de door verkoper reeds geleverde goederen op het eerste verzoek van de verkoper onmiddellijk en op eigen kosten terug te geven.

 

11. Toepasselijk recht en geschillen
11.1 Op de rechtsverhouding tussen de verkoper en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
11.2 Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.

Miedema Landbouwwerktuigenfabriek BV
Kleasterdyk 43
8831 XA Winsum
Nederland
T: +31 517 239 800

Openingstijden:
Kantoor:
ma. t/m do. 08:00 – 16:45
vrijdag 08:00 – 15:30

Magazijn (aflevering):
ma. t/m do. 07:00 – 16:15
vrijdag 07:00 – 14:45